Privacy verklaring 

Wij hechten veel waarde aan een verantwoorde omgang met uw persoonsgegevens. BarTrack verwerkt deze dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert BarTrack u over de manier waarop BarTrack uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door BarTrack worden aangeboden op BarTrack.

Gegevens onderneming

BarTrack is een product van BartTrack B.V. BarTrack gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag (2514EJ) aan de Lange Voorhout 92, hierna te noemen “BarTrack”.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan


Doel: 
Door middel van het bezoeken van de BarTrack website gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. BarTrack gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door BarTrack.

1. Contact website:

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met BarTrack. In de contactformulieren wordt echter alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om u vraag te kunnen beantwoorden of u een dienst aan te kunnen bieden. Wij vragen daarom om de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Uw vraag of wens

2. Offertes en opdrachten:

Zodra we een opdracht krijgen of een offerte verzenden, verzamelen we onderstaande persoonsgegevens in onze financiële administratie. Wij vragen daar om de volgende persoonsgegevens:

  • Naam contactpersoon
  • Bedrijf
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Facturatiegegevens

3. Versturen van nieuwsbrieven:

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om u te informeren via een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling en het behandelen van trends, trips en tricks. Bij elke nieuwsbrief vindt u onderaan de mogelijkheid om u af te melden en om uw persoonsgegevens aan te passen. Via het aanmeldformulier worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen: 

  • Naam
  • E-mailadres

4. Andere doeleinden.

BarTrack kan uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt BarTrack deze gegevens net zoals die van andere klanten van BarTrack.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

BarTrack geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a
) De doorgifte geschiedt aan een door BarTrack voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden BarTrack een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) BarTrack op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

BarTrack maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die BarTrack ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@BarTrack.nl

Artikel 5 Cookies

Het is mogelijk dat BarTrack tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op BarTrack werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid BarTrack

BarTrack heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die BarTrack verwerkt ten behoeve van BarTrack. BarTrack accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Artikel 7 Bewaartermijn

BarTrack bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan BarTrack, tenzij BarTrack op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

BarTrack behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via BarTrack bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van BarTrack gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en BarTrack in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 01-02-2020.